E
page-1 Sippað á Snæfellsnesi / Jumping Rope in Snæfellsnes

Sippað á Snæfellsnesi / Jumping Rop...

Sippað á Snæfellsnesi / Jumping Rope in Snæfellsn...

2010 40 cm x 20 cm / 16" x 8"
E
page-1 Sjómenn í landi / Fishermen Ashore and at Sea

Sjómenn í landi / Fishermen Ashore...

Sjómenn í landi / Fishermen Ashore and at Sea

2010 61 cm x 45.5 cm / 24" x 18"
E
page-1 Þeir fiska sem róa /  Those who row also fish in a row

Þeir fiska sem róa / Those who row...

Þeir fiska sem róa / Those who row also fish in...

2010 101.5 cm x 76.5 cm / 40" x 30"
E
page-1 A Very Good Day / Sérlega góður dagur

A Very Good Day / Sérlega góður dagu...

A very good day, from an Icelandic village.

2008 140 cm x 60 cm / 55" x 24"
E
page-1 That's How to Do It / Sýnikennsla

That's How to Do It / Sýnikennsla

The Snæfellsnes is a peninsula situated to the wes...

2008 130 cm x 110 cm / 51" x 43"
E
page-1 Testicle test / Hrútaþukl

Testicle test / Hrútaþukl

Selecting the best ram in the village, requires a...

2015 76cm x 101cm / 30" x 40"
E
page-1 Fiskar í mjúku beði / Fishes on Land

Fiskar í mjúku beði / Fishes on Land

Summer in Iceland is best enjoyed by fishing.

2015 35 x 45 / 14" x 18"